Förstå grundläggande juridik

Juridik beskrivs ofta som snårigt med ett alltför formellt språkbruk och krångliga beslutsgångar. Som privatperson, chef eller småföretagare är det således lätt att bli orolig när det uppstår olika juridiska problem. Det är inte lätt att veta var man ska vända sig eller var man ska börja leta efter information. Ofta behöver man ta hjälp av en jurist eller advokat för att reda ut problematiken och kostnaden drar iväg. Det kan därför vara bra att ha koll på vissa grundläggande juridiska regler och koncept, så man åtminstone vet var man ska börja leta när en juridisk fråga uppstår.

Rättskällor

En jurist eller advokat utgår från olika rättskällor i sitt arbete. Juridiken handlar om att tolka och tillämpa dessa rättskällor. I svensk rätt är författningstext, förarbeten, rättspraxis, doktrin, sedvanerätt och EU-rätten etablerade rättskällor.

Bland dessa rättskällor finns sedan en hierarki över vilka som väger tyngst i situationer där två olika och samtidigt gällande regler skulle krocka med varandra. Det som gäller då är att författningar gäller i första hand. Till författningar hör grundlagar, lagar och förordningar. Grundlagarna står högst bland dessa, därefter ”vanliga” lagar och sedan förordningar. Om du är ny som chef och ska försöka sätta dig in i arbetsrätten arbetar du troligen främst med LAS och MBL. Detta är två ”vanliga” lagar, som alltså inte får strida mot någon grundlag. Om de skulle strida mot någon bestämmelse i en grundlag kan de inte tillämpas, såvida det inte samtidigt också finns en uttrycklig undantagsbestämmelse om detta i själva grundlagen. Sedan Sverige gick med i EU måste man även beakta EU-rätten, där vissa EU-förordningar faktiskt går före grundlagen eftersom Sverige i sin grundlag förbundit sig att följa EU-rätten.

Efter författningar står förarbeten och rättspraxis på ungefär samma nivå i hierarkin. Om man arbetar med juridik är såväl vad som står i förarbetena som rättspraxis viktigt. I förarbetena finns ofta syftet med den aktuella bestämmelsen beskrivet och hur regeln ska tolkas. Med rättspraxis menas tidigare domar som blivit prejudicerande, i regel domar från Högsta domstolen. Slutligen kan en jurist även behöva använda sig av doktrin i sitt arbete. Doktrin är juridisk litteratur och forskning där juristen kan hitta fördjupade resonemang om vissa specifika frågor. Särskilt i de högsta domstolarna brukar faktiskt hänvisningar till doktrin vara ganska vanligt förekommande.

Rättsområden

För en grundläggande juridisk förståelse är det även viktigt att ha en viss koll på de olika rättsområden som finns. Den övergripande uppdelningen är den mellan offentlig rätt och civilrätt. Med offentlig rätt menas den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan enskilda personer och det allmänna. Dit hör exempelvis förvaltningsrätt, skatterätt, processrätt och straffrätt. Medan med civilrätt menas den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan enskilda personer, företag eller andra rättssubjekt. Till civilrätten hör exempelvis arbetsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt och familjerätt.

Reply