Om upphovsrättslagen

Upphovsrätten är de rättigheter som bland andra kompositörer, författare och konstnärer åtnjuter när det gäller att förfoga över sina verk. De kanske mest uppenbara föremålen för upphovsrättslagen är bildkonst, filmer, musikaliska verk i form av kompositioner och låttexter, samt andra texter såsom skönlitteratur.

Mer överraskande är kanske att datorprogram, samt ”förberedande designmaterial för datorprogram” enligt Lag 1994:190 också faller under upphovsrätten. Datorers och framförallt internets allmänna intåg har haft stort inflytande på hur upphovsrätten praktiseras och utvecklas. Förutom datorprogram som sådana är andra aktuella exempel den omfattande illegala nedladdningen av musik och film, samt att människor i allt större grad spelar in, sprider och använder sig av egna videos i underhållningssyfte eller som verktyg. Ett exempel är plattformen YouTube, ett annat är next u som är ett Rekryteringsföretag i Stockholm där man använder sig av videopresentationer för att matcha kandidater till tjänster. Användningen av videor på dessa plattformar regleras med lagar som förhindrar otillåten spridning samt avtal för att täcka upp där lagen är ofullständig.

Byggnader, möbler och smycken är andra exempel på sådant som innefattas av upphovsrättslagen. Som kuriosa kan nämnas att kartor räknas som ett litterärt verk. Lagtexter, som den om upphovsrättslagen, täcks däremot inte av upphovsrättslagen, och inte heller andra offentliga handlingar. Inspelningar av ett musikframförande till exempel på skiva täcks inte heller av upphovsrättslagen, utan faller under så kallade närstående rättigheter.

Hur fungerar upphovsrättslagen?

Har du någon gång sjungit, nynnat eller visslat fram en improviserad melodi, till exempel när du städar eller står i duschen? Då har du skapat ett verk som skyddas av upphovsrättslagen. Riktigt så simpelt är det förstås inte i praktiken – du behöver någon form av bevis på att du är verkets skapare om du skulle vilja dra någon inför domstol för att ha plagierat eller olovligen spridit det – men som princip stämmer det. Upphovsrätten gäller alla sorters verk som faller inom upphovsrättslagens ramar, och den börjar gälla i samma stund verket skapas.

Verket måste dock uppnå så kallad verkshöjd för att upphovsrätten ska gälla. Det betyder att verket måste vara tillräckligt originellt för att det ska kunna klassas som ett nytt, eget verk. Om din improviserade melodi enbart består av tre toner, eller är alltför lik en redan existerande melodi, är den alltså ute på hal is vad gäller upphovsrätten. Det finns inget exakt mått på hurdana verk som anses nå upp till verkshöjden o ch hur lika två verk kan vara utan att ett av dem kan anses ha plagierat det andra, utan det avgörs från fall till fall med gamla fall som riktlinjer.

Antag att melodin du improviserade fram ändå når upp till verkshöjden, och du väljer att skriva ner noter eller en text till melodin. Om du sedan visar upp den för din kompis har kompisen rätt att själv sjunga melodin i privata sammanhang, däremot har kompisen inte rätt att framföra melodin offentligt eller sprida den utan din tillåtelse eller utan att ange dig som upphovsman.

Upphovsrätten gäller under hela upphovsmannens livstid och därefter i sjuttio år efter upphovsmannens död då den tillfaller upphovsmannens arvingar.

Reply